Hoạt động an sinh xã hội

Đào tạo nhân viên Hoa Vinh định kỳ

Phòng chuyển nhà trọn gói- bốc xếp chuyên nghiệp

Phòng kế toán Hoa Vinh

Hoạt động taxi tải Hoa Vinh

Hoạt động an sinh xã hội